Obsah stránky

Poradenství

Žáky s podezřením na vývojové poruchy učení a chování posíláme se souhlasem jejich zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Respektujeme, pokud si rodiče přejí vyšetření v jiné pedagogicko psychologické poradně nebo vyšetření jiným psychologem (což si sám domluví).

Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito žáci zařazováni do běžných tříd (vzhledem k nízkému počtu žáků) a pracují dle individuálního vzdělávacího plánu.

Ředitelství školy uzavírá písemně se zákonnými zástupci žáka dohodu o spolupráci při nápravě. Součástí dohody je individuální plán, podle kterého se bude se žákem pracovat a který obsahuje závěry a doporučení z vyšetření PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno zodpovědného pracovníka.

Navrhujeme rodičům žáků (kteří jsou běžně hodnoceni známkami) slovní hodnocení v předmětu, kde se projevuje vývojová porucha.

Při problémech konzultují učitelé s pracovníky pedagogicko psychologické poradny.

(výňatek ze ŠVP ZŠ a MŠ Nížkovice)

 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
 
Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence. 
 
Pracovníci:

Výchovný poradce: Mgr. Bc. Václav Princlík 724 219 727
Školní metodik prevence: Dagmar Mudrlová, DiS.  725 779 024
Speciální pedagog: Mgr. Bc. Václav Princlík 724 219 727

Konzultace na základě předchozí domluvy prostřednictvím emailu nebo telefonicky

 

Cíle:
  • Zkvalitnění podpory integrace (péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí atd.).
  • Prevence sociálně-patologických jevů.
  • Včasné odhalování problémového chování ve školách.
  • Omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.
  • Průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem.
  • Péče o nadané žáky.
  • Prohloubení kontaktů s psychologicko - pedagogickou poradnou (PPP), speciálně - pedagogickým centrem (SPC), střediskem výchovné péče (SVP) aj.
  • Zpracování intervenčních postupů.
  • Koordinace činnosti ŠPP a jeho služeb s dalšími poradenskými institucemi.

 

První kontakt s vyučujícím nebo ředitelkou školy v ZŠ Nížkovice:

ZŠ: 544 222 623

mobil : 725 752 254

 

Pedagogicko-psychologická poradna Vyškov

OPPP VYŠKOV

Jungmannova 2

68201 Vyškov

Kontakty:

517 348 706

605 417 216

oppp.vyskov@pppvy.cz

http//www.pppvy.cz

 

Logopedická péče

Logoped navštěvuje 1x ročně MŠ a po diagnostice všech předškolních dětí doporučí případné nápravy

Speciálně pedagogické centrum

pobočka Vyškov, Brněnská 7

tel.: 517 341 976

Mgr. Helena Kolbábková a Mgr. Lenka Ondáková

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Nastavení cookies
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.